תפריט נגישות
מידע
(*פוקוס ומעבר מודגש בין אלמנטים)
הצהרת נגישות
גודל טקסט רגיל גדול ענק
תצוגת צבעי האתר (* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox) תצוגה רגילה מותאם לכבדי ראייה
סגור

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר גרנייה (להלן: "האתר"). חברת לוריאל ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מרחוב הצורן 4, ת.ד. 8460 א.ת חדש נתניה מאשרת לכם גישה אל האתר, ללא תשלום, בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש").

משתמש יקרים!
אנא הקפידו לעיין בתנאי השימוש. השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. המידע - כללי

האתר, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג לשימוש המשתמש כמות שהוא (As Is). על אף שהחברה פועלת על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, יתכן שהמידע שגוי, אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות. מובהר, כי החברה אינה אחראית לשגיאות, אי דיוקים ולטעויות ביחס למידע המופיע באתר.

המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או לקבלת שירות כלשהו. על כן, המשתמש באתר מסכים ומאשר, כי כל הסתמכות (אם וככל שתהיה) על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או מידע אחר המוצג באתר - נעשית/תיעשה על ידו לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. יתכן שחלק מהמידע המופיע באתר מקורו בצדדים שלישיים, ומטעם זה מובן שלחברה אין כל אחריות ביחס למידע שכזה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע שכזה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הדמייה של מוצר הכלולים באתר - הינם לצורכי המחשה בלבד (אלא אם צויין במפורש אחרת). אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, ייחשב כנכון המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של החברה.

2. זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי אור-קולי (audio visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, סימן, סמל וצלמית (icon) וכיוב' (לעיל ולהלן: "המידע") מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל ודיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסמו. המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לגזור או למכור כל חלק מן המידע ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק ממנו.

3. סימני מסחר, מותגים
ככל שהמידע באתר כולל סימני מסחר או מותגים, הרי שאלה הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה והמשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)
לנוחותך, האתר כולל קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה. בהקשר זה מובהר, שלחברה אין שליטה או אחריות על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות למידע ולתוכן המופיעים גם באתרים אלו. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

5. חובות המשתמש
מובהר למשתמש, כי עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו מעידים על הסכמתו ועל התחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:
5.1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;
5.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
5.3. במסגרת שימושו באתר המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
5.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר במסגרת שימושו באתר באופן העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
5.5. במסגרת שימושו באתר המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
5.6. במסגרת שימושו באתר המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
5.7. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
5.8. המשתמש מצהיר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
5.9. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
5.10. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהשימוש שלו באתר ו/או מהפרת איזו מהתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
5.11. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או עם כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ו/או למנוע מהמשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים הנוגעים לעניין.

6. אחריות
6.1. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. כמפורט גם לעיל ולהלן בתנאי השימוש, החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
6.2. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
6.3. החברה אינה יכולה לפקח ועל כן לא תהא אחראית על מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים.

7. מדיניות פרטיות
7.1. בכפוף לסעיף 5.11 לעיל ולאמור בסעיף 7 זה, מתחייבת החברה שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש בשמו.
7.2. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בעמוד "צרי קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א (להלן: "החוק").

8. שונות

8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
8.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכונם מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
8.3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור באתר.
8.4. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
8.5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

הגעתם לפוטר, לחץ אנטר לדילוג ולחזרה לתפריט ראשי